เกมยิงปลา คาสิโน_คาสิโนออนไลน์ ต่างประเทศ _เกมสล็อต4G _gclub slot มือถือ_การพนันฟุตบอล https://www.google.com//0a1/news/rss/all fr Journ¨¦e mondiale du sida de l¡¯ONU : les efforts mondiaux pour ¨¦liminer le VIH/sida s¡¯intensifient au Nigeria https://www.google.com//0a1/news/news-archive/journee-mondiale-du-sida-de-lonu-les-efforts-mondiaux-pour-eliminer-le-vihsida <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>¨¤ l¡¯approche de la Journ¨¦e mondiale de lutte contre le sida de l¡¯ONU, les syndicats du Canada sont heureux de participer aux efforts internationaux afin de mieux ¨¦valuer les programmes visant ¨¤ promouvoir la sensibilisation au VIH/sida, le d¨¦pistage et le traitement au Nigeria.</p><p>Le Congr¨¨s du travail du Canada collabore avec l¡¯Organisation internationale du travail (OIT) et le Congr¨¨s des syndicats du Royaume-Uni afin d¡¯appuyer l¡¯<em>¨¦valuation</em> <em>nationale du VIH en milieu de travail </em>dans ce pays subsaharien. Le Nigeria se classe au deuxi¨¨me rang mondial quant ¨¤ l¡¯¨¦pid¨¦mie du sida.</p><p>Des intervenants cl¨¦s, y compris le Congr¨¨s syndical du Nigeria, le gouvernement et des organismes de la sant¨¦, ont coordonn¨¦ l¡¯¨¦valuation en milieu de travail. Selon la recommandation n<sup>o</sup>&nbsp;200 de l¡¯OIT, l¡¯¨¦tude mettra l¡¯accent sur le r?le des syndicats au Nigeria et dans tout le continent, en ¨¦tablissant un lien entre les programmes de sant¨¦ et s¨¦curit¨¦ au travail (SST) et la sensibilisation, la pr¨¦vention, le d¨¦pistage et le traitement du VIH et du sida. Ces travaux importants contribueront ¨¤ r¨¦duire les lacunes dans le d¨¦pistage du VIH et le traitement et appuieront les efforts d¨¦ploy¨¦s ¨¤ l¡¯¨¦chelle mondiale pour ¨¦liminer le sida d¡¯ici 2030.</p><p>Les chercheurs pourront utiliser les renseignements obtenus pour identifier les lacunes dans le syst¨¨me actuel, orienter les priorit¨¦s et les programmes nationaux, planifier les futures interventions en milieu de travail et aider ¨¤ obtenir des fonds pour que les syndicats poursuivent ces activit¨¦s importantes.</p><p>Des progr¨¨s importants ont ¨¦t¨¦ r¨¦alis¨¦s dans la lutte contre le sida depuis le lancement de la premi¨¨re Journ¨¦e mondiale du sida en 1988. Le th¨¨me de cette ann¨¦e ?&nbsp;Connais ton statut&nbsp;? vise ¨¤ ¨¦liminer les pr¨¦jug¨¦s entourant le d¨¦pistage du VIH en mettant l¡¯accent sur la sensibilisation et en encourageant les gens ¨¤ se faire tester.</p></div></div></div><div class="field field-name-field-issue field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"> <div class="field-label">Enjeu :&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/ailleurs-au-monde" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Ailleurs au monde</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/vih-sida" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">VIH-sida</a></div> </div> </div> Fri, 30 Nov 2018 14:39:24 +0000 cstdenis 1835 at/0a1 16 jours d¡¯activisme : pour mettre fin ¨¤ la violence fond¨¦e sur le sexe https://www.google.com//0a1/news/news-archive/16-jours-dactivisme-pour-mettre-fin-a-la-violence-fondee-sur-le-sexe <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>La Journ¨¦e internationale pour l¡¯¨¦limination de la violence ¨¤ l¡¯¨¦gard des femmes est le 25 novembre et marque le premier des 16 jours d¡¯activisme reconnus mondialement contre la violence fond¨¦e sur le sexe.</p><p>Cette ann¨¦e, les syndicats prennent des mesures pour lutter contre la violence fond¨¦e sur le sexe en milieu de travail. La violence et le harc¨¨lement sont une r¨¦alit¨¦ quotidienne pour beaucoup trop de travailleuses et de travailleurs au Canada. Le mouvement #MeToo a d¨¦montr¨¦ ¨¤ quel point la violence fond¨¦e sur le sexe, y compris le harc¨¨lement sexuel, constitue un obstacle important pour les femmes, les personnes trans et les travailleuses et travailleurs de diversit¨¦ de genre. Les syndicats du Canada demandent au gouvernement de prendre des mesures pour pr¨¦venir et mettre fin ¨¤ la violence et au harc¨¨lement au travail.</p><p>Les syndicats du Canada se sont unis pour appuyer les efforts internationaux visant ¨¤ n¨¦gocier une nouvelle convention de l¡¯Organisation internationale du travail (OIT). Cette convention contraignante obligerait les gouvernements et les employeurs ¨¤ rendre compte en mati¨¨re de pr¨¦vention de toutes les formes de violence et de harc¨¨lement au travail et de lutte contre ces probl¨¨mes.</p><p>?&nbsp;Cette importante convention cr¨¦e une entente commune du harc¨¨lement et de la violence, de la mani¨¨re dont ils se manifestent dans les milieux de travail et des personnes qui font face ¨¤ un plus grand risque ou qui sont les plus vuln¨¦rables ¨¤ ses effets. Elle contribuera ¨¤ obtenir une r¨¦glementation gouvernementale et des mesures de la part des employeurs&nbsp;?, a dit Marie Clarke Walker, secr¨¦taire-tr¨¦sori¨¨re du CTC. Madame Walker est la porte-parole des travailleuses et travailleurs lors des n¨¦gociations.</p><p>Au Canada, les gouvernements reconnaissent maintenant que le harc¨¨lement et la violence fond¨¦s sur le sexe sont un probl¨¨me qui requiert des mesures dans chaque lieu de travail. Au d¨¦but de l¡¯automne, les personnes travaillant dans le secteur sous r¨¦glementation f¨¦d¨¦rale et les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador ont obtenu un cong¨¦ pay¨¦ pour violence conjugale. Cela porte ¨¤ cinq le nombre de provinces qui accordent des cong¨¦s pay¨¦s pour violence conjugale.</p><p>Mais il reste encore beaucoup de travail ¨¤ accomplir.</p><p>Au cours des 16 prochains jours, le CTC encouragera des actions en ligne par notre campagne #FautQueCaBouge afin de maintenir la pression sur les ¨¦lus pour que davantage de progr¨¨s soient r¨¦alis¨¦s sur ces questions.</p><p>Le CTC organise deux ¨¦v¨¦nements vid¨¦o interactifs pendant les 16 jours d¡¯activisme.</p><ul><li>Discussion Facebook en direct ?&nbsp;Renforcer la culture de consentement au travail&nbsp;? le 26 novembre ¨¤ 18&nbsp;h HNE. Inscrivez-vous <a href="http://www.donewaiting.ca/facebook_live_building_consent_culture_in_workplaces">ici</a>&nbsp;:&nbsp;</li><li>Webinaire ?&nbsp;Comment obtenir des cong¨¦s pay¨¦s pour violence conjugale&nbsp;? le 3&nbsp;d¨¦cembre ¨¤ 12&nbsp;h HNE. Inscrivez-vous <a href="https://attendee.gotowebinar.com/register/919773731823660262">ici</a>.</li></ul><p>Pour conna?tre les ¨¦v¨¦nements et les vigiles dans votre collectivit¨¦, visitez le <a href="http://www.wiiscanada.org/fr/16-days-2018/">calendrier des ¨¦v¨¦nements</a> des 16 jours d¡¯activisme.</p></div></div></div><div class="field field-name-field-issue field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"> <div class="field-label">Enjeu :&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/sant%C3%A9-et-s%C3%A9curit%C3%A9" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Sant¨¦ et s¨¦curit¨¦</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/violence" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Violence</a></div> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/droits-de-la-personne-et-%C3%A9galit%C3%A9" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Droits de la personne et ¨¦galit¨¦</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/lgbtabi" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">LGBTABI</a></div> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/femmes" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Femmes</a></div> </div> </div> Thu, 22 Nov 2018 20:29:47 +0000 cstdenis 1832 at/0a1 D¨¦claration commune du STTP et du CTC en appui aux travailleuses et travailleurs des postes https://www.google.com//0a1/news/news-archive/declaration-commune-du-sttp-et-du-ctc-en-appui-aux-travailleuses-et-travailleurs <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Le Congr¨¨s du travail du Canada (CTC) se joint au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) pour demander ¨¤ Postes Canada de n¨¦gocier des conventions collectives ¨¦quitables pour les travailleuses et travailleurs des postes. Le CTC se joint aussi au STTP pour condamner la loi de retour au travail du gouvernement f¨¦d¨¦ral.</p><p>?&nbsp;Le droit de gr¨¨ve est un ¨¦l¨¦ment essentiel du processus de n¨¦gociation collective. Sans lui, les employeurs n¡¯ont aucune raison de n¨¦gocier de bonne foi, et les travailleuses et travailleurs n¡¯ont aucun recours pour exiger un processus ¨¦quitable&nbsp;?, d¨¦clare Hassan&nbsp;Yussuff, pr¨¦sident du CTC.</p><p>?&nbsp;Le gouvernement f¨¦d¨¦ral actuel ¨¦tait suppos¨¦ ¨ºtre diff¨¦rent du pr¨¦c¨¦dent, et pourtant, nous revoil¨¤ sous la menace d¡¯une loi de retour au travail, s¡¯exclame Mike&nbsp;Palecek, pr¨¦sident national du STTP. Justin Trudeau r¨¦v¨¨le son vrai visage en poursuivant le programme antisyndical de son pr¨¦d¨¦cesseur, Stephen Harper. Il sait que nous avons toujours ¨¦t¨¦ dispos¨¦s ¨¤ n¨¦gocier de bonne foi et ¨¤ conclure, rapidement, des conventions collectives ¨¦quitables pour nos membres. Il aurait tr¨¨s bien pu ordonner ¨¤ Postes Canada de faire de m¨ºme.&nbsp;?</p><p>?&nbsp;Une loi de retour au travail a de graves cons¨¦quences ¨¤ long terme sur l¡¯atmosph¨¨re et les relations de travail, ajoute Mike Palecek. Si on nous impose des conventions collectives qui ne r¨¦pondent pas ¨¤ nos principales pr¨¦occupations en mati¨¨re de s¨¦curit¨¦ au travail, d¡¯¨¦galit¨¦ pour les factrices et facteurs ruraux et d¡¯acc¨¨s ¨¤ de bons emplois s?rs ¨¤ plein temps, cela ne fera qu¡¯ajouter de l¡¯huile sur le feu de notre lutte pour regagner le terrain perdu.&nbsp;?</p><p>En 2011, la loi de retour au travail adopt¨¦e par le gouvernement conservateur de Stephen Harper a impos¨¦ des conventions collectives r¨¦gressives aux travailleuses et travailleurs des postes. La loi a par la suite ¨¦t¨¦ d¨¦clar¨¦e inconstitutionnelle. Au terme d¡¯un examen f¨¦d¨¦ral du service postal, le gouvernement f¨¦d¨¦ral lib¨¦ral s¡¯¨¦tait donn¨¦ comme priorit¨¦ d¡¯am¨¦liorer les relations de travail ¨¤ Postes Canada. L¡¯adoption d¡¯une loi de retour au travail portera gravement atteinte ¨¤ ces efforts.</p><p>?&nbsp;Nous demandons au gouvernement f¨¦d¨¦ral de permettre le d¨¦roulement d¡¯un processus ¨¦quitable en encourageant les travailleuses et travailleurs et l¡¯employeur ¨¤ conclure une entente qui convienne ¨¤ toutes les parties&nbsp;<span style="font-size: 13.008px;">?</span>, explique Hassan Yussuff.&nbsp;<span style="font-size: 13.008px;">?</span> Cette loi de retour au travail enfreint clairement les droits dont disposent les travailleuses et travailleurs en vertu de la <em>Charte</em>. Le STTP s¡¯est battu pour d¨¦fendre le droit de gr¨¨ve, et il a obtenu gain de cause devant la Cour supr¨ºme, qui a confirm¨¦ ce droit de mani¨¨re explicite.&nbsp;?</p></div></div></div> Thu, 22 Nov 2018 19:21:03 +0000 cstdenis 1830 at/0a1 Les syndicats du Canada appuient les travailleurs trans https://www.google.com//0a1/news/news-archive/les-syndicats-du-canada-appuient-les-travailleurs-trans <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Le 20 novembre est la Journ¨¦e du souvenir trans (TDOR). En cette journ¨¦e, des communaut¨¦s partout au monde organisent des vigiles, des rassemblements et d¡¯autres ¨¦v¨¦nements comm¨¦moratifs pour rendre hommage aux personnes bispirituelles, trans, non binaires et non conformistes de genre qui ont ¨¦t¨¦ assassin¨¦es en raison de leur identit¨¦ de genre.</p><p>?&nbsp;Les personnes trans sont victimes de violence et de harc¨¨lement de mani¨¨re d¨¦mesur¨¦ment ¨¦lev¨¦e. Assurer le respect et un traitement ¨¦quitable aux travailleurs et travailleuses trans compte parmi les principales priorit¨¦s des syndicats&nbsp;?, a indiqu¨¦ Larry Rousseau, vice-pr¨¦sident ex¨¦cutif du CTC. ?&nbsp;Nos milieux de travail doivent montrer la voie en mati¨¨re d¡¯espaces inclusifs pour tous les travailleurs et travailleuses, peu importe leur identit¨¦ ou expression sexuelles.&nbsp;?</p><p>Des <a href="https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/CAN/INT_CEDAW_NGO_CAN_25380_E.pdf">¨¦tudes recueillies par ¨¦gale Canada</a> indiquent que 90 pour cent des employ¨¦es et employ¨¦s transgenres et de diversit¨¦ de genre rapportent avoir ¨¦t¨¦ victimes de harc¨¨lement au travail et/ou de violence fond¨¦e sur leur identit¨¦ ou expression sexuelles. Les personnes trans, en particulier les femmes trans de couleur, continuent d¡¯¨ºtre d¨¦mesur¨¦ment cibl¨¦es par le harc¨¨lement et la violence sexuels.</p><p>Les syndicats du Canada d¨¦fendent depuis longtemps les personnes trans au Canada. Nous avons appuy¨¦ les projets de loi d¡¯initiative parlementaire et le projet de loi&nbsp;C-16, qui modifient la loi et le Code criminel afin d¡¯ajouter l¡¯identit¨¦ de genre et l¡¯expression de genre aux motifs de distinction illicite. Bien que <a href="https://www.cdnaids.ca/fr/la-legislation-sur-les-droits-trans-au-canada/">presque toutes les provinces et tous les territoires</a> aient clairement identifi¨¦ la protection des trans dans leurs lois sur les droits de la personne, il reste encore beaucoup ¨¤ faire.</p><p>Les syndicats continuent d¡¯am¨¦liorer les conditions pour les travailleuses et travailleurs trans par le biais de n¨¦gociations collectives, en assurant les droits d¡¯acc¨¨s ¨¤ des toilettes et vestiaires s¨¦curitaires et ¨¤ une couverture d¡¯assurance-maladie pour la transition m¨¦dicale et l¡¯hormonoth¨¦rapie. Nos ressources et programmes d¡¯¨¦ducation aident ¨¤ sensibiliser les gens afin de soutenir un environnement plus s?r pour les travailleuses et travailleurs en transition. Le CTC a collabor¨¦ avec le magazine sur les travailleurs<em> Our Times</em> sur une <a href="http://ourtimes.ca/Newsletter/ourtimes-summer18_25-27.pdf">nouvelle liste de mesures ¨¤ prendre pour inclure les trans dans le milieu de travail</a>. Nous allons ¨¦galement publier une mise ¨¤ jour du guide<em> Travailleuses et travailleurs en transition</em> au d¨¦but de 2019.</p><p>?&nbsp;Nous avons tous un r?le ¨¤ jouer pour promouvoir la justice, l¡¯¨¦galit¨¦ et la protection contre la violence aux personnes trans dans nos lieux de travail et nos collectivit¨¦s&nbsp;?, a indiqu¨¦ M.&nbsp;Rousseau.</p><p>Visitez le site Web officiel de la TDOR pour en savoir plus sur l¡¯origine et l¡¯histoire de la campagne <a href="https://tdor.info/">ici</a>. &nbsp;</p></div></div></div><div class="field field-name-field-issue field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"> <div class="field-label">Enjeu :&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/sant%C3%A9-et-s%C3%A9curit%C3%A9" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Sant¨¦ et s¨¦curit¨¦</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/violence" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Violence</a></div> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/droits-de-la-personne-et-%C3%A9galit%C3%A9" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Droits de la personne et ¨¦galit¨¦</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/lgbtabi" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">LGBTABI</a></div> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/femmes" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Femmes</a></div> </div> </div> Tue, 20 Nov 2018 19:53:59 +0000 cstdenis 1828 at/0a1 Syndicats du Canada : la loi budg¨¦taire f¨¦d¨¦rale profite aux travailleurs et travailleuses https://www.google.com//0a1/news/news-archive/syndicats-du-canada-la-loi-budgetaire-federale-profite-aux-travailleurs-et <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Les syndicats du Canada applaudissent ¨¤ certaines mesures pr¨¦vues par la loi d¡¯ex¨¦cution du budget f¨¦d¨¦ral d¨¦pos¨¦e lundi qui pr¨¦voit d¡¯importants progr¨¨s pour les travailleurs et les travailleuses, y compris un projet d¡¯instauration de l¡¯¨¦quit¨¦ salariale, des cong¨¦s pay¨¦s pour violence conjugale, des protections en cas d¡¯octroi de nouveaux contrats et la hausse d¡¯autres normes du travail canadiennes.</p><p>L¡¯adoption d¡¯une nouvelle Loi sur l¡¯¨¦quit¨¦ salariale tant attendue qui exigera que les employeurs sous r¨¦glementation f¨¦d¨¦rale cr¨¦ent des programmes d¡¯¨¦quit¨¦ salariale proactifs commencera ¨¤ combler le foss¨¦ salarial entre les femmes et les hommes au Canada. Le gouvernement a en outre annonc¨¦ la cr¨¦ation d¡¯un poste de commissaire ¨¤ l¡¯¨¦quit¨¦ salariale dont le titulaire supervisera ind¨¦pendamment la mise en ?uvre de l¡¯¨¦quit¨¦ salariale et en tiendra responsable les employeurs.</p><p>?&nbsp;Les syndicats du Canada militent en faveur de l¡¯adoption d¡¯une loi proactive sur l¡¯¨¦quit¨¦ salariale depuis plus d¡¯une d¨¦cennie, et nous sommes heureux de voir le gouvernement prendre des mesures valables pour combler le honteux ¨¦cart salarial entre les sexes au Canada&nbsp;?, dit Hassan Yussuff, pr¨¦sident du CTC.</p><p>La nouvelle loi adaptera les cadres de conformit¨¦ actuels des employeurs sous r¨¦glementation f¨¦d¨¦rale qui ont dix employ¨¦s ou plus pour qu¡¯ils englobent l¡¯¨¦quit¨¦ salariale et elle ¨¦tablira des d¨¦lais pr¨¦cis de mise en ?uvre et des examens obligatoires du maintien de l¡¯¨¦quit¨¦ salariale.</p><p>La loi omnibus pr¨¦voit aussi des modifications ¨¤ apporter ¨¤ la Partie III du <em>Code canadien du travail</em> que les syndicats du Canada qualifient d¡¯importante modernisation des normes du travail f¨¦d¨¦rales du Canada. Ces modifications restreindront l¡¯exploitation en interdisant aux employeurs de classer les travailleuses et les travailleurs dans la mauvaise cat¨¦gorie et de leur verser une r¨¦mun¨¦ration inf¨¦rieure simplement parce qu¡¯ils travaillent pour une agence de placement temporaire ou occupent des emplois ¨¤ temps partiel, occasionnels ou temporaires.</p><p>Les syndicats du Canada sont heureux des nouvelles mesures qui emp¨ºchent les employeurs de recourir au transfert de contrat pour compromettre les salaires, les avantages sociaux et la s¨¦curit¨¦ d¡¯emploi des travailleuses et travailleurs.</p><p>?&nbsp;Le <em>Code canadien du travail</em> ¨¦tait jadis la r¨¨gle d¡¯or dans l¡¯ensemble du pays mais les normes du travail f¨¦d¨¦rales ont ¨¦t¨¦ consid¨¦rablement amoindries au fil d¡¯une d¨¦cennie par le gouvernement Harper&nbsp;?, ajoute M. Yussuff. ?&nbsp;La garantie de vacances et de cong¨¦s plus longs et les nouvelles protections sous forme de pr¨¦avis des horaires de travail sont d¡¯importants progr¨¨s qui hausseront les normes d¡¯emploi des travailleuses et travailleurs canadiens.&nbsp;?</p><p>Grace ¨¤ une campagne intensive men¨¦e par les syndicats du Canada, les victimes de violence conjugale travaillant pour des employeurs sous r¨¦glementation f¨¦d¨¦rale auront d¨¦sormais droit ¨¤ cinq journ¨¦es de cong¨¦ pay¨¦. Cela aidera ¨¤ ¨¦tablir une norme nationale car bien des provinces prennent des mesures pour permettre aux personnes qui font l¡¯objet de violence ¨¤ la maison de demander le soutien et les services dont elles ont besoin pour assurer leur s¨¦curit¨¦ et celle de leurs enfants.</p><p>?&nbsp;Les syndicats du Canada continueront ¨¤ faire des pressions pour hausser les normes du travail applicables ¨¤ toutes les personnes qui travaillent au Canada&nbsp;?, d¨¦clare M. Yussuff. ?&nbsp;En plus des mesures annonc¨¦es cette semaine, une action imm¨¦diate portant le salaire minimum f¨¦d¨¦ral ¨¤ 15 $ ¨¦l¨¨verait la barre dans l¡¯ensemble du pays.&nbsp;?</p></div></div></div><div class="field field-name-field-issue field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"> <div class="field-label">Enjeu :&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/droits-de-la-personne-et-%C3%A9galit%C3%A9" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Droits de la personne et ¨¦galit¨¦</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/personnes-ayant-un-handicap" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Personnes ayant un handicap</a></div> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/jeunes" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Jeunes</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/emplois-et-%C3%A9conomie" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Emplois et ¨¦conomie</a></div> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/salaire-%C3%A9gal" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Salaire ¨¦gal</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/politiques-sociales-et-%C3%A9conomiques" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Politiques sociales et ¨¦conomiques</a></div> </div> </div> Tue, 30 Oct 2018 19:11:33 +0000 cstdenis 1821 at/0a1 Les syndicats du Canada se r¨¦jouissent des r¨¨glements sur l¡¯interdiction de l¡¯amiante https://www.google.com//0a1/news/news-archive/les-syndicats-du-canada-se-rejouissent-des-reglements-sur-linterdiction-de-l <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Les syndicats du Canada f¨¦licitent le gouvernement f¨¦d¨¦ral pour l¡¯introduction de r¨¨glements visant ¨¤ interdire l¡¯importation, l¡¯exportation, la fabrication, la vente et l¡¯utilisation de l¡¯amiante et de produits contenant de l¡¯amiante. Les r¨¨glements, annonc¨¦s en d¨¦cembre 2016, entreront en vigueur le 30 d¨¦cembre 2018.</p><p>? C¡¯est un pas tr¨¨s important sur la longue voie qui m¨¨ne ¨¤ l¡¯interdiction de l¡¯amiante, qui permettra de sauver, sans l¡¯ombre d¡¯un doute, des vies pendant plusieurs g¨¦n¨¦rations ¨¤ venir ?, d¨¦clare Hassan Yussuff, pr¨¦sident du Congr¨¨s du travail du Canada.</p><p>Les nouveaux r¨¨glements, en vertu de la <em>Loi canadienne sur la protection de l¡¯environnement 1999</em> (LCPE), interdisent l¡¯importation, la vente et l¡¯utilisation de l¡¯amiante, la fabrication, l¡¯importation, la vente et l¡¯utilisation de produits contenant de l¡¯amiante, ainsi que l¡¯exportation d¡¯amiante et de produits contenant de l¡¯amiante, avec un nombre limit¨¦ d¡¯exceptions. Combin¨¦s ensemble, ils repr¨¦sentent un pas historique dans la protection de la sant¨¦ des travailleuses et travailleurs et du public, et permettent de faire face ¨¤ l¡¯histoire du Canada en tant qu¡¯exportateur de cette substance mortelle. Avec ces r¨¨glements, le Canada se joint maintenant ¨¤ 55 pays qui ont interdit l¡¯utilisation de l¡¯amiante.</p><p>M. Yussuff indique qu¡¯il sera imp¨¦ratif pour la protection contre l¡¯exposition que les r¨¨glements soient ¨¦tendus ¨¤ tout le monde vivant au Canada, y compris aux peuples des Premi¨¨res nations qui vivent dans des logements remplis d¡¯isolant de vermiculite contenant de l¡¯amiante.</p><p>? Puisque les maladies en question ont une longue p¨¦riode de latence, nous n¡¯avons pas vu la fin du danger mais nous assistons au d¨¦but de la fin. Il faut maintenant que les provinces et les territoires fassent preuve de leadership comme l¡¯a fait le gouvernement f¨¦d¨¦ral et agissent sans tarder pour d¨¦terminer les lieux qui contiennent de l¡¯amiante, harmoniser la r¨¦glementation sur le d¨¦samiantage et les mesures correctives et assurer une r¨¦ponse int¨¦gr¨¦e ?, dit-il.</p><p>? Nous pouvons tous respirer plus facilement. L¡¯introduction de ces r¨¨glements en temps opportun d¨¦coule d¡¯ann¨¦es de militantisme et de dur travail de personnes qui se vouent ¨¤ l¡¯am¨¦lioration de la sant¨¦ et de la s¨¦curit¨¦ au travail. Aujourd¡¯hui, je salue et je remercie le gouvernement d¡¯avoir donn¨¦ ¨¤ la prochaine g¨¦n¨¦ration de travailleuses et travailleurs du Canada un meilleur avenir, d¨¦nu¨¦ de la douleur et de la souffrance caus¨¦es par l¡¯amiante ?, dit M. Yussuff.</p><p>Il sera fondamental d¡¯avoir une strat¨¦gie solide d¡¯application permettant de garantir la conformit¨¦ avec cette nouvelle r¨¦glementation pour assurer la r¨¦ussite de la mise en ?uvre et pour faire face aux r¨¦percussions dans les lieux de travail contamin¨¦s par l¡¯amiante.</p><p>? Nous comptons bien poursuivre notre collaboration avec le gouvernement f¨¦d¨¦ral sur l¡¯ensemble d¡¯une strat¨¦gie pangouvernementale visant ¨¤ prot¨¦ger la population canadienne des pr¨¦judices de l¡¯amiante, ? ajoute M. Yussuff.</p></div></div></div><div class="field field-name-field-issue field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"> <div class="field-label">Enjeu :&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/sant%C3%A9-et-s%C3%A9curit%C3%A9" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Sant¨¦ et s¨¦curit¨¦</a></div> </div> </div> Thu, 18 Oct 2018 16:52:40 +0000 cstdenis 1814 at/0a1 Le gouvernement doit adopter des solutions l¨¦gislatives viables pour mettre fin au travail des enfants https://www.google.com//0a1/news/news-archive/le-gouvernement-doit-adopter-des-solutions-legislatives-viables-pour-mettre-fin-au <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><div><p>Lundi, le Comit¨¦ permanent des affaires ¨¦trang¨¨res et du d¨¦veloppement international (FAAE) a d¨¦pos¨¦ le rapport intitul¨¦ <em>Appel ¨¤ l¡¯action&nbsp;: ¨¦liminer toutes les formes de travail des enfants dans les cha?nes d¡¯approvisionnement.</em> Ce rapport fait suite ¨¤ l¡¯¨¦tude du Sous-comit¨¦ des droits internationaux de la personne (SDIR) sur le travail des enfants et l¡¯esclavage moderne.</p><p>?&nbsp;L¡¯inexcusable recours au travail des enfants et ¨¤ l¡¯esclavage dans les activit¨¦s et les cha?nes d¡¯approvisionnement des entreprises canadiennes doit cesser&nbsp;?, dit Hassan Yussuff, pr¨¦sident du CTC. ?&nbsp;Bien que nous soyons heureux que le Sous-comit¨¦ reconnaisse l¡¯importance de l¡¯¨¦limination de ces pratiques dans le monde entier et propose diff¨¦rentes recommandations, le rapport ne va pas assez loin dans la proposition d¡¯un plan global et concret pour r¨¦gler le probl¨¨me.&nbsp;?</p><p>Le travail des enfants et travail forc¨¦ comptent parmi les violations les plus flagrantes des droits du travail et de la personne, mais ces pratiques sont encore tr¨¨s r¨¦pandues. L¡¯Organisation internationale du Travail (OIT) estime qu¡¯en 2016 il y avait plus de 40,3&nbsp;millions de victimes de l¡¯esclavage moderne et 152 millions d¡¯enfants qui travaillaient dans le monde.</p><p>En 2000, le Canada a ratifi¨¦ la Convention 182 de l¡¯OIT sur les pires formes de travail des enfants. En 2016, il a ratifi¨¦ la Convention 138 de l¡¯OIT sur l¡¯age minimum. Malgr¨¦ ces importants progr¨¨s et les appels ¨¤ l¡¯action nationaux et internationaux croissants, y compris ceux du G20 et de l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale de l¡¯ONU, le travail des enfants et le travail forc¨¦ demeurent r¨¦pandus dans les cha?nes d¡¯approvisionnement des entreprises canadiennes. Vision Mondiale estime qu¡¯en 2016, le Canada a import¨¦ pour 34 milliards de dollars de biens susceptibles d¡¯avoir ¨¦t¨¦ produits grace au travail des enfants ou au travail forc¨¦.</p><p>?&nbsp;Les gouvernements ont un important r?le ¨¤ jouer pour voir ¨¤ ce que les droits de la personne soient respect¨¦s et ¨¤ ce que les victimes de ces pratiques de travail inhumaines aient acc¨¨s ¨¤ des r¨¦parations&nbsp;?, d¨¦clare M. Yussuff. ?&nbsp;Notre gouvernement doit honorer ses <a href="https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0443">engagements internationaux</a> en ¨¦tablissant une bo?te ¨¤ outils globale comprenant des dispositions l¨¦gislatives qui imposent une obligation de diligence raisonnable ¨¤ l¡¯¨¦gard de l¡¯ensemble des activit¨¦s des entreprises canadiennes.&nbsp;?</p><p>Le CTC approuve les recommandations que comprend le rapport du FAAE, qui pr¨¦voient de s¡¯attaquer au probl¨¨me du travail des enfants et du travail forc¨¦ notamment en :</p><ul><li>faisant de l¡¯¨¦limination du travail des enfants et du travail forc¨¦ une condition prioritaire de l¡¯aide internationale du Canada;</li><li>am¨¦liorant l¡¯acc¨¨s des enfants et des adultes ¨¤ une ¨¦ducation de qualit¨¦;</li><li>soutenant les organes d¡¯application de la loi et les syst¨¨mes judiciaires;</li><li>pr¨¦voyant une discussion concernant le travail des enfants et le travail forc¨¦ dans le cadre de toutes les n¨¦gociations sur le libre-¨¦change;</li><li>renfor?ant la capacit¨¦ des entreprises canadiennes de surveiller leurs cha?nes d¡¯approvisionnement;</li><li>adoptant des initiatives qui encouragent les entreprises ¨¤ ¨¦liminer le travail des enfants et le travail forc¨¦ dans leurs cha?nes d¡¯approvisionnement;</li></ul><ul><li>envisageant la possibilit¨¦ d¡¯utiliser le r¨¦gime d¡¯importation et les politiques d¡¯approvisionnement du Canada comme moyen d¡¯¨¦liminer le recours au travail des enfants.</li></ul><p>L¡¯¨¦limination du travail des enfants et du travail forc¨¦ exige l¡¯adoption d¡¯un train d¡¯outils et de mesures. Ces mesures doivent comprendre la nomination imm¨¦diate d¡¯une ombudspersonne canadienne de l¡¯entreprise socialement responsable qui, selon l¡¯annonce faite par le gouvernement en janvier, serait ind¨¦pendante et aurait de solides pouvoirs d¡¯enqu¨ºte. Elles doivent comprendre ¨¦galement des mesures l¨¦gislatives imposant la diligence raisonnable dans les activit¨¦s et les cha?nes d¡¯approvisionnement des entreprises canadiennes. De plus, le gouvernement doit renforcer la coh¨¦rence des politiques dans les accords sur le libre-¨¦change et l¡¯investissement, les tarifs de pr¨¦f¨¦rence g¨¦n¨¦raux, l¡¯aide internationale et les march¨¦s publics.</p><p>Les pays qui ont adopt¨¦ derni¨¨rement ou qui sont en train d¡¯adopter des lois sur les cha?nes d¡¯approvisionnement comprennent le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, la Suisse et l¡¯Australie. Bien qu¡¯il existe tout un ¨¦ventail d¡¯approches l¨¦gislatives possibles, les sp¨¦cialistes internationaux soutiennent que, pour ¨ºtre efficaces, les lois doivent porter sur les droits de la personne et comprendre des dispositions sur la divulgation obligatoire et la diligence raisonnable obligatoire li¨¦es ¨¤ la responsabilit¨¦ des entreprises.</p><p>Le CTC continuera ¨¤ inciter le gouvernement ¨¤ prendre les mesures qui s¡¯imposent pour lutter contre le travail des enfants et l¡¯esclavage ¨¤ l¡¯¨¦chelle du globe, et particuli¨¨rement dans nos propres cha?nes d¡¯approvisionnement.</p><p>Vous trouverez le texte int¨¦gral du m¨¦moire du CTC <a href="http://documents.clc-ctc.ca/sep/Submission-DIR-ChildLabourAndModernSlavery-2017-11-02-FR.pdf">ici</a>.</p></div></div></div></div><div class="field field-name-field-issue field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"> <div class="field-label">Enjeu :&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/ailleurs-au-monde" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Ailleurs au monde</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/responsabilit%C3%A9-sociale-des-entreprises" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Responsabilit¨¦ sociale des entreprises</a></div> </div> </div> Wed, 17 Oct 2018 17:55:54 +0000 cstdenis 1812 at/0a1 Le pr¨¦sident du CTC se voit d¨¦cerner un doctorat honorifique par l¡¯Universit¨¦ Ryerson https://www.google.com//0a1/news/news-archive/le-president-du-ctc-se-voit-decerner-un-doctorat-honorifique-par-luniversite <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Hassan Yussuff, pr¨¦sident du CTC, s¡¯est vu d¨¦cerner un doctorat honorifique (<em>honoris causa</em>) en droit par l¡¯Universit¨¦ Ryerson ¨¤ Toronto jeudi.&nbsp;</p><p>?&nbsp;Je suis reconnaissant et je suis tr¨¨s touch¨¦ de recevoir un dipl?me honorifique de cette importante institution&nbsp;?, a d¨¦clar¨¦ M.&nbsp;Yussuff dans le discours qu¡¯il a prononc¨¦ pendant la collation des grades de l¡¯¨¦cole de gestion Ted Rogers et de l¡¯¨¦cole Yeates des ¨¦tudes sup¨¦rieures de l¡¯universit¨¦ en question.</p><p>Peu apr¨¨s avoir ¨¦migr¨¦ du Guyana au Canada, Hassan a adh¨¦r¨¦ ¨¤ un syndicat en 1976. Il a ¨¦t¨¦ ¨¦lu pr¨¦sident syndical de son lieu de travail ¨¤ l¡¯age de 19 ans. Il a gravi les ¨¦chelons au sein des Travailleurs canadiens de l¡¯automobile (TCA) avant de devenir le premier directeur des droits de la personne de ce syndicat. Ensuite, il a ¨¦t¨¦ vice-pr¨¦sident ex¨¦cutif et secr¨¦taire-tr¨¦sorier du Congr¨¨s du travail du Canada pendant 15 ans avant d¡¯¨ºtre ¨¦lu, en 2014, ¨¤ la t¨ºte du mouvement syndical canadien, devenant la premi¨¨re personne de couleur ¨¤ y acc¨¦der. Son engagement de tout temps ¨¤ l¡¯¨¦gard des droits de la personne a d¨¦fini sa carri¨¨re de militant syndical.</p><p>M.&nbsp;Yussuff a rappel¨¦ aux dipl?m¨¦s que les grands leaders ?uvrent ¨¤ transformer la soci¨¦t¨¦ dans laquelle nous vivons tous, plut?t que de simplement y participer.</p><p>?&nbsp;Vous faites partie de la nouvelle g¨¦n¨¦ration de leaders canadiens. Je vous encourage ¨¤ privil¨¦gier la diversit¨¦ et l¡¯inclusion, et ¨¤ vous engager dans les affaires publiques&nbsp;?, a-t-il dit.</p><p>Il a ¨¦voqu¨¦ les r¨¦cents exemples du mouvement #MoiAussi, de Idle No More et de Black Lives Matter pour mettre en ¨¦vidence l¡¯impact de la collaboration dans la poursuite d¡¯un progr¨¨s social.</p><p>?&nbsp;Le progr¨¨s se r¨¦alise quand nous y collaborons&nbsp;?, a d¨¦clar¨¦ M.&nbsp;Yussuff. ?&nbsp;Sachez que vous ne devez jamais abandonner, car c¡¯est ainsi que vous r¨¦ussirez ¨¤ changer le monde. Je vous remercie de me laisser participer ¨¤ votre journ¨¦e sp¨¦ciale.&nbsp;?</p><p>F¨¦licitations, Hassan!</p></div></div></div> Thu, 11 Oct 2018 19:28:18 +0000 cstdenis 1810 at/0a1 Le travail d¨¦cent : une priorit¨¦ pour les syndicats du Canada https://www.google.com//0a1/news/news-archive/le-travail-decent-une-priorite-pour-les-syndicats-du-canada <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Le 7 octobre marque la Journ¨¦e mondiale pour le travail d¨¦cent et le th¨¨me cette ann¨¦e est ?&nbsp;Changer les r¨¨gles&nbsp;?. Partout au monde et ici au Canada, les syndicats soulignent la Journ¨¦e mondiale pour le travail d¨¦cent par des actions d¡¯organisation et de plaidoyer, ainsi que des campagnes visant ¨¤ am¨¦liorer les conditions de travail de tous les travailleurs et travailleuses.</p><p>Le Congr¨¨s du travail du Canada m¨¨ne des campagnes r¨¦clamant que le gouvernement f¨¦d¨¦ral aborde des questions cl¨¦s touchant les travailleurs et travailleuses, en lui demandant de changer les r¨¨gles pour cr¨¦er du travail d¨¦cent et pr¨¦server la dignit¨¦ pour tous les Canadiens et Canadiennes.</p><p>?&nbsp;Am¨¦liorer la vie de tous les travailleurs et travailleuses est toujours une priorit¨¦ absolue pour les syndicats au Canada. Dans le contexte actuel de pr¨¦carit¨¦ et de compressions budg¨¦taires au Canada, il est plus important que jamais de d¨¦fendre les bons emplois pour assurer la stabilit¨¦ et la dignit¨¦ de tous les travailleurs canadiens&nbsp;?,&nbsp;a d¨¦clar¨¦ le pr¨¦sident du CTC Hassan&nbsp;Yussuff. ?&nbsp;Nous croyons que le travail d¨¦cent doit donner acc¨¨s ¨¤ des services de garde ¨¤ prix abordable, prot¨¦ger les retraites des travailleurs en cas de faillite et comprendre une loi proactive sur l¡¯¨¦quit¨¦ salariale, entre autres.&nbsp;?</p><p>En cette Journ¨¦e pour le travail d¨¦cent, les syndicats du Canada demandent au gouvernement f¨¦d¨¦ral de donner la priorit¨¦ ¨¤ l¡¯acc¨¨s ¨¤ un travail d¨¦cent au Canada en prenant les mesures suivantes&nbsp;:</p><ul><li>R¨¦tablir le salaire minimum f¨¦d¨¦ral ¨¤ 15&nbsp;$ l¡¯heure, l¡¯indexer ¨¤ la croissance des salaires et remettre le plein emploi au c?ur des politiques publiques.</li><li><a href="http://www.fautquecabouge.ca/discrimination_salariale">¨¦liminer la discrimination salariale</a> et adopter des lois fortes et proactives sur l¡¯¨¦quit¨¦ salariale englobant les recommandations du Groupe de travail de 2004 sur l¡¯¨¦quit¨¦ salariale. Les femmes ne devraient pas gagner moins que les hommes, mais l¡¯¨¦cart salarial entre les sexes n¡¯a pas ¨¦t¨¦ r¨¦duit depuis des d¨¦cennies. En fait, il s¡¯¨¦largit dans bien des cas. L¡¯adoption d¡¯une loi sur l¡¯¨¦quit¨¦ salariale permettrait de voir ¨¤ ce que diff¨¦rents emplois soient compar¨¦s selon leur valeur et que ceux-ci soient jug¨¦s aux comp¨¦tences, ¨¤ l¡¯effort, ¨¤ la responsabilit¨¦ et aux conditions de travail, sans qu¡¯il y ait de place pour la discrimination fond¨¦e sur le sexe.</li><li>R¨¦former les lois sur la faillite pour prot¨¦ger les retraites et les avantages sociaux des travailleurs et travailleuses. Ces travailleurs ¨¦changent un salaire plus ¨¦lev¨¦ en ce moment pour recevoir une pension ¨¤ la retraite - il est inadmissible qu¡¯ils passent en dernier quand une entreprise fait faillite.</li><li><a href="http://www.fautquecabouge.ca/harcelement_violence">Rendre les lieux du travail s¨¦curitaires</a> en renfor?ant la l¨¦gislation f¨¦d¨¦rale en mati¨¨re de harc¨¨lement et de violence fond¨¦s sur le sexe. Le harc¨¨lement et la violence fond¨¦s sur le sexe demeurent un tr¨¨s important obstacle ¨¤ l¡¯acc¨¨s des femmes ¨¤ l¡¯¨¦galit¨¦, particuli¨¨rement en milieu de travail. Le harc¨¨lement et la violence fond¨¦s sur le sexe peuvent avoir des r¨¦percussions graves sur la sant¨¦ physique, ¨¦motionnelle et mentale des femmes et sur leur rendement au travail. Ils peuvent compromettre leur capacit¨¦ d¡¯avancer en milieu de travail et m¨ºme leur faire perdre leur emploi.</li><li><a href="http://www.fautquecabouge.ca/services_de_garde">R¨¦soudre la crise des services de garde</a> et s¡¯engager ¨¤ financer ¨¤ long terme des services de garde publics, universels, de haute qualit¨¦ et ¨¤ prix abordable. L¡¯acc¨¨s ¨¤ des services de garde ¨¤ l¡¯enfance de qualit¨¦ ¨¤ un prix abordable est une question de justice ¨¦conomique pour les femmes. Les services de garde ¨¤ l¡¯enfance permettent aux femmes de d¨¦crocher un emploi acceptable, de subvenir aux besoins de leur famille, de mener une carri¨¨re et de parfaire leur instruction ou d¡¯acqu¨¦rir des comp¨¦tences.</li><li>¨¦liminer les centrales au charbon par des <a href="/0a1/news/news-archive/les-syndicats-du-canada-contribueront-a-faconner-une-transition-equitable-pour-les">politiques progressistes</a> qui gardent les gens et les communaut¨¦s au c?ur des pr¨¦occupations. Le Groupe de travail sur la transition ¨¦quitable pour les collectivit¨¦s et les travailleurs des centrales au charbon canadiennes pr¨¦parera des recommandations visant ¨¤ influencer les plans du Canada pour ¨¦liminer progressivement les centrales au charbon. Elles comprendront notamment d¡¯aider les travailleurs ¨¤ trouver un emploi comparable grace ¨¤ des programmes de recyclage et ¨¤ des ressources qui soutiennent les collectivit¨¦s touch¨¦es ¨¤ faire la transition dans leur ¨¦conomie locale.</li></ul><p>Un travail d¨¦cent signifie l¡¯¨¦galit¨¦ des chances pour tous de trouver du travail qui est productif et offre un revenu ¨¦quitable, la s¨¦curit¨¦ au travail et une protection sociale pour les familles, de meilleures perspectives de d¨¦veloppement personnel et l¡¯int¨¦gration sociale.</p></div></div></div><div class="field field-name-field-issue field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"> <div class="field-label">Enjeu :&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/sant%C3%A9-et-s%C3%A9curit%C3%A9" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Sant¨¦ et s¨¦curit¨¦</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/violence" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Violence</a></div> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/droits-de-la-personne-et-%C3%A9galit%C3%A9" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Droits de la personne et ¨¦galit¨¦</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/femmes" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Femmes</a></div> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/emplois-et-%C3%A9conomie" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Emplois et ¨¦conomie</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/emplois-verts" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Emplois verts</a></div> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/salaire-%C3%A9gal" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Salaire ¨¦gal</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/politiques-sociales-et-%C3%A9conomiques" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Politiques sociales et ¨¦conomiques</a></div> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/r%C3%B4le-des-syndicats" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">R?le des syndicats</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/services-de-garde" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Services de garde</a></div> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/changement-climatique" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Changement climatique</a></div> </div> </div> Thu, 04 Oct 2018 19:48:47 +0000 cstdenis 1808 at/0a1 Malgr¨¦ des gains importants, les syndicats du Canada expriment des craintes au sujet de l¡¯AEUMC https://www.google.com//0a1/news/news-archive/malgre-des-gains-importants-les-syndicats-du-canada-expriment-des-craintes-au <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Les syndicats du Canada indiquent que le nouvel Accord ¨¦tats-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) marque certains progr¨¨s, mais ils expriment de l¡¯inqui¨¦tude au sujet de la protection de certains travailleurs et travailleuses canadiens.</p><p>?&nbsp;Les travailleuses et les travailleurs du Canada seront heureux d¡¯apprendre que le chapitre 11 de l¡¯AL¨¦NA a fini par ¨ºtre ray¨¦ de l¡¯accord commercial&nbsp;?, dit Hassan Yussuff, pr¨¦sident du Congr¨¨s du travail du Canada. ?&nbsp;Des d¨¦cennies d¡¯iniquit¨¦ ont co?t¨¦ au Canada plus de 300 millions de dollars d¡¯amendes et de frais et ont indiqu¨¦ clairement que la disposition sur le r¨¨glement des diff¨¦rends entre un investisseur et un ¨¦tat nuit ¨¤ l¡¯int¨¦r¨ºt national&nbsp;?.</p><p>Les syndicats du Canada sont heureux de voir les ententes particuli¨¨res sur le travail int¨¦gr¨¦es ¨¤ l¡¯accord, qui est d¨¦sormais assujetti ¨¤ une proc¨¦dure de r¨¨glement de diff¨¦rends entre ¨¦tats. ?&nbsp;L¡¯AEUMC comprend les bonnes dispositions sur le travail, y compris des dispositions prot¨¦geant les travailleuses et les travailleurs contre&nbsp;la discrimination fond¨¦e sur le sexe&nbsp;?, d¨¦clare M. Yussuff.</p><p>La protection de l¡¯industrie automobile canadienne, notamment par l¡¯exemption des tarifs douaniers et des exigences sur la valeur de la main-d¡¯?uvre, est la bienvenue. De plus, l¡¯Accord maintient les exemptions des industries culturelles et les ¨¦largit pour qu¡¯elles englobent les industries num¨¦riques.</p><p>Les dispositions sur la propri¨¦t¨¦ intellectuelle seront renforc¨¦es en vertu du nouvel accord, qui porte ¨¤ 10 ans la protection des brevets des m¨¦dicaments. ?&nbsp;Le co?t des m¨¦dicaments va augmenter par suite du nouvel accord. Le Canada a besoin plus que jamais d¡¯un r¨¦gime universel d¡¯assurance-m¨¦dicaments ¨¤ payeur unique pour annuler les r¨¦percussions de la hausse des co?ts sur les familles canadiennes&nbsp;?, affirme M. Yussuff.</p><p>L¡¯accent a ¨¦t¨¦ mis sur l¡¯acc¨¨s aux produits laitiers canadiens pendant toutes les n¨¦gociations. Selon le nouvel AEUMC, les producteurs laitiers des ¨¦tats-Unis auront acc¨¨s ¨¤ 3,59 % du march¨¦ int¨¦rieur du lait au Canada. ?&nbsp;Le gouvernement f¨¦d¨¦ral doit prendre les mesures n¨¦cessaires et assurer une indemnisation aux travailleuses et travailleurs qui subiront les effets n¨¦gatifs de ces concessions. Les syndicats du Canada sont inquiets et veulent obtenir de plus amples renseignements sur les dispositions ayant trait aux exportations et aux importations d¡¯?ufs et de volaille&nbsp;?, dit M. Yussuff.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>M. Yussuff se dit d¨¦?u que le nouvel accord n¡¯¨¦limine pas les tarifs ¨¦tatsuniens applicables aux produits d¡¯acier et d¡¯aluminium canadiens. ?&nbsp;Les tarifs ill¨¦gaux impos¨¦s aux produits d¡¯acier et d¡¯aluminium canadiens par les ¨¦tats-Unis plus t?t cette ann¨¦e auraient d? ¨ºtre annul¨¦s par cet accord, et j¡¯incite le gouvernement du Canada ¨¤ redoubler d¡¯efforts pour les ¨¦liminer&nbsp;?, pr¨¦cise-t-il.</p><p>Lisez les 13 faits qu¡¯il faut conna?tre sur l¡¯AEUMC <a href="/0a1/13-faits-quil-faut-connaitre-au-sujet-de-l%E2%80%99accord-etats-unis-mexique-canada-aeumc">ici</a>.</p></div></div></div> Tue, 02 Oct 2018 16:11:38 +0000 cstdenis 1806 at/0a1