เล่นเกมส์สล็อตฟรี_สล็อตออนไลน์ MEGASPIN_คาสิโนออนไลน์ไม่ต้องโหลด _รู้ทันบาคาร่า_เล่นเกมส์สล็อตฟรี https://www.google.com//0a1/issues-research/rss fr Virage vers une ¨¦conomie verte https://www.google.com//0a1/enjeux-et-recherche/virage-vers-une-%C3%A9conomie-verte <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><h2 style="text-align: center;"><img alt="green jobs" title="green jobs" height="288" width="488" class="media-element file-default" typeof="foaf:Image" src="/0a1/sites/default/files/featured/greenjobs.jpg" /></h2><h2>Plate-forme commune du R¨¦seau pour une ¨¦conomie verte</h2><p>En tant que membres d¡¯organisations syndicales, environnementales et de justices&nbsp;sociales ¨¦tablies au Canada, nous nous rassemblons pour former un front commun et&nbsp;batir une ¨¦conomie verte au Canada. Si nous posons ce geste, c¡¯est parce que nous&nbsp;sommes conscients de vivre l¡¯un des moments critiques de l¡¯histoire de l¡¯humanit¨¦,&nbsp;car les d¨¦cisions qui devront ¨ºtre prises auront des r¨¦percussions sur la destin¨¦e des&nbsp;gens, de la nation et de la plan¨¨te.</p><p>Nous affirmons que la mise en ?uvre pleine et enti¨¨re du plan d¡¯action d¨¦crit aux&nbsp;pr¨¦sentes durant la prochaine d¨¦cennie mettrait le Canada en bonne position pour&nbsp;cr¨¦er plus de deux millions de nouvelles ann¨¦es-personnes d¡¯emplois tout en&nbsp;permettant ¨¤ notre pays de r¨¦duire ses ¨¦missions de gaz ¨¤ effet de serre (GES) de plus&nbsp;de 100 millions de tonnes par ann¨¦e d¡¯ici 2025, ce qui repr¨¦senterait une&nbsp;contribution consid¨¦rable ¨¤ l¡¯objectif global de r¨¦duction des ¨¦missions. De plus, les&nbsp;initiatives du plan cr¨¦eraient des possibilit¨¦s qui permettraient d¡¯op¨¦rer une&nbsp;transition vers une ¨¦conomie plus ¨¦quitable et plus durable.</p><h3>Introduction</h3><p>Le Canada peine encore ¨¤ se remettre de la pire crise ¨¦conomique depuis la Grande&nbsp;Crise. Alors que le ch?mage et le sous-emploi en milieu pr¨¦caire demeurent tr¨¨s&nbsp;pr¨¦sents, les politiques men¨¦es visant ¨¤ r¨¦duire l¡¯industrialisation de l¡¯¨¦conomie&nbsp;canadienne au profit d¡¯une ¨¦conomie fond¨¦e sur les ressources naturelles s¡¯av¨¨rent&nbsp;malencontreuse au lendemain de l¡¯effondrement du prix du p¨¦trole. Cette crise&nbsp;¨¦conomique est aggrav¨¦e par une crise environnementale et climatique qui menace&nbsp;l¡¯avenir de notre plan¨¨te et qui est elle-m¨ºme renforc¨¦e par une crise ¨¦nerg¨¦tique telle&nbsp;que la d¨¦pendance de la soci¨¦t¨¦ aux combustibles fossiles polluants devient de plus&nbsp;en plus probl¨¦matique ¨¤ cause de la diminution des stocks p¨¦troliers. Qui plus est,&nbsp;notre ¨¦conomie et notre soci¨¦t¨¦ sont aussi affect¨¦es par une crise d¡¯¨¦quit¨¦ dont&nbsp;t¨¦moigne la multiplication des divisions et des in¨¦galit¨¦s entre les races et les classes.</p><p><span class="file"><img class="file-icon" alt="Fichier pdf" title="application/pdf" src="/modules/file/icons/application-pdf.png" /> <a href="/0a1/sites/default/files/media/GEN-Common-Platform-FR%20%281%29.pdf" type="application/pdf; length=1224588">GEN-Common-Platform-FR (1).pdf</a></span></p></div></div></div><div class="field field-name-field-issue field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"> <div class="field-label">Enjeu :&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/emplois-et-%C3%A9conomie" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Emplois et ¨¦conomie</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/emplois-verts" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Emplois verts</a></div> </div> </div> Tue, 11 Aug 2015 16:40:24 +0000 frances 736 at/0a1 N'y touchez pas si vous ne pouvez pas l'am¨¦liorer ¡ª Le Programme des aides familiaux r¨¦sidants https://www.google.com//0a1/enjeux-et-recherche/ny-touchez-pas-si-vous-ne-pouvez-pas-lam%C3%A9liorer-%E2%80%94-le-programme-des-aides <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Fin 2014, le gouvernement a annonc¨¦ des changements au Programme des aides familiaux r¨¦sidants, l'un des volets du Programme des travailleurs ¨¦trangers temporaires (PTET), sous forme de nouvelles cat¨¦gories pour les travailleuses et travailleurs peu qualifi¨¦s et d'autres pour la main-d'?uvre tr¨¨s qualifi¨¦e :</p><ol><li>Les aides familiaux pour enfants de moins de 18 ans occupent des postes requ¨¦rant peu de qualifications (gardiennes d'enfants, gouvernantes et aides aux parents).</li><li>Les aides familiaux pour personnes ayant des besoins m¨¦dicaux ¨¦lev¨¦s telles que les personnes ag¨¦es ou souffrantes&nbsp;</li><li>d'un handicap et/ou d'une maladie chronique. Cette cat¨¦gorie inclut des postes requ¨¦rant des personnes tr¨¨s qualifi¨¦es et d'autres peu qualifi¨¦es, dont des infirmi¨¨res et infirmiers autoris¨¦s et des infirmi¨¨res et infirmiers auxiliaires autoris¨¦s.</li></ol><p>Depuis le lancement du Programme des aides familiaux r¨¦sidants, Citoyennet¨¦ et Immigration Canada a rejet¨¦ 90 % des demandes soumises par des travailleuses et travailleurs souhaitant travailler au Canada dans ce cadre. 917 demandes ont ¨¦t¨¦ rejet¨¦es et 92 accept¨¦es. &nbsp;Ce taux de rejet est extraordinairement ¨¦lev¨¦.</p><p>Parmi les demandeurs approuv¨¦s, 68 % sont tr¨¨s qualifi¨¦s et 32 % peu qualifi¨¦s. Les infirmi¨¨res et infirmiers autoris¨¦s repr¨¦sentent la majorit¨¦ des demandeurs tr¨¨s qualifi¨¦s accept¨¦s.</p><p>Le Congr¨¨s du travail du Canada a demand¨¦ un examen clair et transparent du Programme des travailleurs ¨¦trangers temporaires. Le Congr¨¨s s'inqui¨¨te que ces modifications au Programme des aides familiaux r¨¦sidants n'apportent aucune am¨¦lioration. Au contraire, elles empirent la situation. Pendant les 4 premiers mois de fonctionnement, le nouveau Programme des aides familiaux r¨¦sidants semble avoir fortement favoris¨¦ les professions ¨¤ niveau de qualifications ¨¦lev¨¦.</p><p>Le Programme permet ¨¤ un employeur canadien d¡¯engager un travailleur migrant pour s'occuper de ses enfants et d¡¯autres membres de sa famille n¨¦cessitant des soins. &nbsp;L¡¯employeur doit demander une ¨¦tude d¡¯impact sur le march¨¦ du travail (EIMT), et obtenir une approbation, avant d¡¯embaucher un travailleur ¨¦tranger dans le cadre du programme. &nbsp;Cela garantit qu'aucun travailleur canadien ou r¨¦sident permanent n¡¯est pr¨ºt ¨¤ faire le travail.</p><p>Le travail domestique est l'un des emplois les moins r¨¦mun¨¦r¨¦s, ici comme ailleurs. &nbsp;Nous voulons que le Programme des aides familiaux r¨¦sidants soit modifi¨¦ pour inclure l'acc¨¨s ¨¤ la r¨¦sidence permanente pour les migrantes et migrants de ces cat¨¦gories d¨¨s leur arriv¨¦e au Canada.</p><p>C'est le meilleur moyen de prot¨¦ger les aides familiaux r¨¦sidants des mauvais traitements et de l'exploitation.</p><p>&nbsp;</p></div></div></div><div class="field field-name-field-issue field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"> <div class="field-label">Enjeu :&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/emplois-et-%C3%A9conomie" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Emplois et ¨¦conomie</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/travailleurs-%C3%A9trangers-temporaires" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Travailleurs ¨¦trangers temporaires</a></div> </div> </div> Mon, 06 Jul 2015 16:27:39 +0000 frances 632 at/0a1 75 % des Canadiens n¡¯ont jamais entendu parler de l¡¯important accord commercial ? PTP ? n¨¦goci¨¦ en secret https://www.google.com//0a1/enjeux-et-recherche/75-des-canadiens-n%E2%80%99ont-jamais-entendu-parler-de-l%E2%80%99important-accord-commercial-%C2%AB <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Selon les r¨¦sultats d¡¯un nouveau sondage, trois Canadiens sur quatre ignorent compl¨¨tement que le gouvernement f¨¦d¨¦ral n¨¦gocie un immense accord commercial international, connu sous le nom de Partenariat transpacifique (PTP), qui pourrait avoir de s¨¦rieuses r¨¦percussions sur notre pays.</p><p>Le sondage, men¨¦ par Environics Research Group pour le compte du R¨¦seau pour le commerce juste, a d¨¦voil¨¦ que 75 pour cent des r¨¦pondants n¡¯avaient pas entendu parler du PTP qui se n¨¦gocie avec 11 autres pays c?tiers du Pacifique et qui couvrirait plus du tiers du commerce mondial.</p><p><strong>Le sondage r¨¦v¨¨le ¨¦galement que :</strong></p><ul><li>Soixante-quinze pour cent des r¨¦pondants ¨¦taient tr¨¨s ou quelque peu inquiets que l¡¯accord soit n¨¦goci¨¦ en secret sans faire appel ¨¤ l¡¯avis des d¨¦put¨¦s, des dirigeants syndicaux, des environnementalistes ou d¡¯autres experts.</li><li>Quatre-vingt-trois pour cent des r¨¦pondants ¨¦taient tr¨¨s ou quelque peu inquiets que l¡¯accord puisse comporter une clause permettant aux multinationales d¡¯engager des poursuites contre le gouvernement canadien devant des tribunaux commerciaux ¨C plut?t que des tribunaux ordinaires ¨C s¡¯ils estiment que nos normes en mati¨¨re de main-d¡¯?uvre, d¡¯environnement, de sant¨¦ ou autres contreviennent au PTP et pourraient entra?ner des pertes de profit.&nbsp;</li><li>Quarante-sept pour cent des r¨¦pondants estiment que le Canada court le risque de perdre des emplois en raison du PTP puisque les soci¨¦t¨¦s canadiennes transf¨¨rent des emplois dans le secteur manufacturier et d'autres secteurs dans des pays o¨´ la main-d¡¯?uvre est bon march¨¦, comme le Vietnam o¨´ le salaire moyen est de 65 sous de l¡¯heure. Quarante-six pour cent affirment qu¡¯ils n¡¯en savent pas assez pour se prononcer.</li></ul><p>Le sondage aupr¨¨s de 1 002 Canadiens a ¨¦t¨¦ command¨¦ par le R¨¦seau pour le commerce juste (RCJ), une coalition form¨¦e notamment de groupes sociaux, environnementaux, de travailleurs et d¡¯¨¦tudiants qui sont pr¨¦occup¨¦s par le caract¨¨re secret et les clauses antid¨¦mocratiques des n¨¦gociations commerciales internationales.</p><p>L¡¯un des points les plus d¨¦rangeants ¨¤ propos du PTP est le fait que les multinationales auraient le pouvoir d¡¯outrepasser la souverainet¨¦ canadienne et d¡¯engager des poursuites contre notre gouvernement devant des tribunaux commerciaux secrets.</p><p>Le sondage, effectu¨¦ par t¨¦l¨¦phone entre le 3 et le 12 juin, est jug¨¦ pr¨¦cis ¨¤ ¡À 3,2 points de pourcentage, 19 fois sur 20.</p><p>Vous pouvez trouver le R¨¦seau pour le commerce juste sur Twitter (@TradeJusticeNet) et sur Facebook.</p></div></div></div><div class="field field-name-field-issue field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"> <div class="field-label">Enjeu :&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/ailleurs-au-monde" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Ailleurs au monde</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/commerce-investissement-et-s%C3%A9curit%C3%A9" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Commerce, investissement et s¨¦curit¨¦</a></div> </div> </div> Thu, 18 Jun 2015 14:04:04 +0000 frances 612 at/0a1 Le Partenariat transpacifique (PTP) ¡ª un secret d¡¯¨¦tat! https://www.google.com//0a1/enjeux-et-recherche/le-partenariat-transpacifique-ptp-%E2%80%94-un-secret-d%E2%80%99%C3%A9tat <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Le Partenariat transpacifique (PTP) est un accord de libre-¨¦change international ? &nbsp;nouvelle g¨¦n¨¦ration ? portant sur le commerce et les investissements, dont les termes se n¨¦gocient actuellement ¨¤ huis clos. Il ne s¡¯agit pas fondamentalement d¡¯un accord commercial; ¨¤ travers son champ d¡¯action ¨¦largi, il vise ¨¤ modifier les politiques publiques canadiennes ¨¤ l¡¯¨¦cart de tout d¨¦bat national. Le Congr¨¨s du travail du Canada poursuit sa collaboration avec les centrales syndicales des pays concern¨¦s par le PTP, des syndicats internationaux et d¡¯autres alli¨¦s sur cet important dossier.&nbsp;</p><p>Douze pays participent actuellement aux n¨¦gociations : les ¨¦tats-Unis, le Japon, l¡¯Australie, le P¨¦rou, la Malaisie, le Vietnam, la Nouvelle-Z¨¦lande, le Chili, Singapour, le Canada, le Mexique, et le Brun¨¦i Darussalam.</p><p>Le Canada et le Mexique ont ¨¦t¨¦ autoris¨¦s ¨¤ se joindre aux pourparlers sur le PTP en 2012, alors que 15 s¨¦ances de n¨¦gociations avaient d¨¦j¨¤ eu lieu. Le Japon s¡¯est joint aux n¨¦gociations en 2013.</p><blockquote><p><strong>Les termes de l¡¯accord de Partenariat transpacifique (PTP) restent secrets. D¡¯apr¨¨s les informations accessibles, la plupart venant de WikiLeaks, l¡¯accord risquerait de compromettre l¡¯acc¨¨s aux m¨¦dicaments ainsi que la stabilit¨¦ et la r¨¦glementation du secteur financier, restreindre dramatiquement l¡¯¨¦volution indispensable des politiques publiques et porterait atteinte ¨¤ la confidentialit¨¦ et ¨¤ la s¨¦curit¨¦ des donn¨¦es en ligne.</strong></p></blockquote><p>Ainsi, le projet de volet ayant trait aux droits de propri¨¦t¨¦ intellectuelle, dont une copie non officielle a ¨¦t¨¦ circul¨¦e, montre que les gouvernements n¨¦gocient la mise en place d¡¯un r¨¦gime de protection des brevets sans pr¨¦c¨¦dent, y compris pour les m¨¦dicaments. Les m¨¦dicaments deviendront inabordables pour de nombreuses personnes ainsi que pour les pouvoirs publics.</p><p>Il semblerait en outre que les march¨¦s publics de tous niveaux seront s¨¦v¨¨rement encadr¨¦s. Les gouvernements seront restreints dans leur capacit¨¦ ¨¤ prioriser les crit¨¨res li¨¦s aux objectifs de politique publique tels que la cr¨¦ation d¡¯emplois, la protection de l¡¯environnement, et les droits de la personne et des travailleurs, lors de l¡¯attribution de contrats de march¨¦s publics.</p><blockquote><p><strong>Les n¨¦gociateurs du PTP font pression sur leurs gouvernements respectifs pour ouvrir l¡¯acc¨¨s au march¨¦ des services publics. Nous sommes d¡¯avis que cela risque de compromettre la qualit¨¦ et l¡¯acc¨¨s du public ¨¤ ces services.</strong></p></blockquote><p>La version non officielle du volet relatif aux services comprend une s¨¦rie de restrictions sur les pouvoirs des gouvernements ¨¤ r¨¦glementer le secteur financier. Des ententes commerciales internationales ¨¦taient derri¨¨re la d¨¦r¨¦glementation financi¨¨re pr¨¦c¨¦dente aux ¨¦tats-Unis, provoquant la derni¨¨re r¨¦cession et menant l¡¯¨¦conomie internationale au d¨¦sastre.</p><p>Interdits ¨¤ la table des n¨¦gociations, les syndicats des pays participants au PTP ont appel¨¦ les gouvernements ¨¤ adopter un volet sur le travail comprenant des normes de travail ¨¦lev¨¦es et des m¨¦canismes d¡¯ex¨¦cution efficaces, ainsi que plusieurs innovations.</p><p>Le CTC soutient les centrales syndicales des pays participants au PTP qui demandent instamment ¨¤ leurs gouvernements d¡¯¨¦laborer un nouveau cadre pour le libre-¨¦change et les investissements internationaux fond¨¦ sur l¡¯am¨¦lioration des normes de travail, de la qualit¨¦ de l¡¯emploi et du d¨¦veloppement ¨¦conomique durable. Nous sommes ¨¦galement convaincus de ne pas pouvoir nous permettre de conclure un autre accord faisant passer les droits des investisseurs avant les droits des travailleurs et travailleuses et leurs aspirations ¨¤ un travail d¨¦cent et ¨¤ une vie d¨¦cente.</p><p>Le CTC a demand¨¦ au gouvernement f¨¦d¨¦ral de mener des audiences compl¨¨tes devant le Comit¨¦ permanent du commerce international, suivies d¡¯un d¨¦bat approfondi au Parlement. Nous sommes d¡¯avis que le gouvernement doit appeler ¨¤ une analyse d¡¯impact ind¨¦pendante s¡¯appuyant sur un d¨¦bat et une consultation ¨¦largis avec les intervenants. L¡¯analyse permettrait d¡¯¨¦valuer les r¨¦percussions du projet PTP sur l¡¯¨¦conomie, l¡¯emploi, la pauvret¨¦, la parit¨¦ entre les sexes, les droits de la personne, la culture et l¡¯environnement, au Canada et dans les pays participants de la r¨¦gion du Pacifique.</p><p>Nous n¡¯avons vu aucune preuve de ce que fait le gouvernement pour s¡¯assurer que le PTP profitera aux Canadiennes et aux Canadiens et non exclusivement aux multinationales et ¨¤ leurs int¨¦r¨ºts. Le fait est que les grandes entreprises ont plein acc¨¨s aux n¨¦gociations et aux textes propos¨¦s, alors que les l¨¦gislateurs de l¡¯opposition et les acteurs de la soci¨¦t¨¦ civile ont ¨¦t¨¦ ¨¦cart¨¦s du processus dans tous les pays du PTP.</p><p>Le Congr¨¨s du travail du Canada poursuit sa collaboration avec les centrales syndicales des pays concern¨¦s par le PTP, des syndicats internationaux et d¡¯autres alli¨¦s sur cet important dossier. Nous soutenons le travail des chercheuses et des chercheurs qui utilisent les meilleures informations accessibles pour ¨¦valuer les effets des fuites de documents relatifs au PTP.</p><blockquote><p><strong>Au vu des informations obtenues sur le PTP, il ne s¡¯agit pas d¡¯un cadre destin¨¦ ¨¤ am¨¦liorer le libre-¨¦change comme voudrait le faire croire le gouvernement du Canada. Il s¡¯agit d¡¯un accord visant ¨¤ changer les politiques publiques du Canada en l¡¯absence de tout d¨¦bat. Cela n¡¯est acceptable pour personne</strong></p></blockquote></div></div></div><div class="field field-name-field-issue field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"> <div class="field-label">Enjeu :&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/ailleurs-au-monde" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Ailleurs au monde</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/commerce-investissement-et-s%C3%A9curit%C3%A9" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Commerce, investissement et s¨¦curit¨¦</a></div> </div> </div> Fri, 29 May 2015 19:20:18 +0000 frances 596 at/0a1 La consommation collaborative : Uber positive ou Uber n¨¦gative? https://www.google.com//0a1/enjeux-et-recherche/la-consommation-collaborative-uber-positive-ou-uber-n%C3%A9gative <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Si vous avez utilis¨¦ l¡¯application <a href="https://www.uber.com/cities" target="_blank">UBER </a>pour un trajet en taxi pas cher, achet¨¦ ou vendu des produits sur <a href="http://www.kijiji.ca">Kijiji</a>, lou¨¦ une chambre sur <a href="https://www.airbnb.ca/" target="_blank">Airbnb</a>, vers¨¦ des dons ¨¤ une campagne sur Indiegogo ou utilis¨¦ Handy pour vos travaux ¨¤ la maison, vous avez pris part ¨¤ une nouvelle tendance ¨¦conomique en plein essor : la consommation collaborative.</p><p>La consommation collaborative a g¨¦n¨¦r¨¦ 15 milliards $ US en revenus dans les secteurs du transport, de la vente au d¨¦tail, du logement, des services et des march¨¦s financiers. L¡¯on pr¨¦voit une croissance pouvant atteindre 335 milliards $ en revenus d¡¯ici 2025.&nbsp;</p><p>La valeur de la compagnie Uber, soci¨¦t¨¦ de transport tr¨¨s populaire op¨¦rant dans plus de 50 pays et connaissant actuellement un succ¨¨s grandissant au Canada, a ¨¦t¨¦ ¨¦valu¨¦e ¨¤ 40 milliards $ US. La soci¨¦t¨¦ compte Google et Goldman-Sachs parmi ses investisseurs. &nbsp;</p><p>Pour les consommateurs, Uber propose une alternative aux compagnies de taxi r¨¦glement¨¦es. Pour les chauffeurs, Uber offre la possibilit¨¦ de travailler de mani¨¨re flexible et ind¨¦pendante.</p><p><strong>Tentant, ¨¤ priori : une solution de transport moins ch¨¨re et plus facile d¡¯acc¨¨s grace ¨¤ une application simple sur votre cellulaire et une plus grande flexibilit¨¦ pour les chauffeurs.</strong></p><p><strong>Mais... il y a un mais. Et c¡¯est pr¨¦cis¨¦ment la raison de l¡¯intervention du mouvement syndical. &nbsp;</strong>Outre les inqui¨¦tudes ¨¦videntes que cela suscite au regard de la s¨¦curit¨¦ et de l¡¯accessibilit¨¦ publiques, la question fait partie d¡¯un bien plus large d¨¦bat sur l¡¯accroissement des emplois pr¨¦caires et la protection des normes du travail sous la pression de nouvelles tendances que sont les conditions de travail non r¨¦glement¨¦es, l¡¯essor du secteur des services et les changements technologiques. &nbsp;</p><p><a href="http://research.cibcwm.com/economic_public/download/eqi_20150305.pdf" target="_blank">Un r¨¦cent rapport de la Banque CIBC</a> a constat¨¦ que la qualit¨¦ de l¡¯emploi au Canada continue de souffrir, atteignant un creux record. La consommation collaborative s¡¯appuie sur un mod¨¨le d¡¯entreprise o¨´ des soci¨¦t¨¦s non r¨¦glement¨¦es peuvent g¨¦n¨¦rer des b¨¦n¨¦fices, tout en transf¨¦rant les co?ts et les risques sur une main-d¡¯?uvre autonome et peu r¨¦mun¨¦r¨¦e. Cela a pour effet de faire baisser les salaires et les normes dans l¡¯¨¦conomie r¨¦glement¨¦e, tout en mena?ant la s¨¦curit¨¦ des retraites.</p><p>Les travailleurs et les syndicats s¡¯y opposent en d¨¦fense de la protection des droits des travailleurs, de la s¨¦curit¨¦ publique et contre la d¨¦r¨¦glementation des entreprises.</p><p>Aux ¨¦tats-Unis, des travailleurs ont d¨¦pos¨¦ des recours collectifs contre les nouvelles compagnies au motif qu¡¯ils devaient ¨ºtre consid¨¦r¨¦s comme des employ¨¦s et avoir droit ¨¤ ce titre aux protections et aux avantages sociaux habituels.</p><p>En Californie, le syndicat des Teamsters a lanc¨¦ l¡¯application Association californienne des chauffeurs de taxi pour syndiquer les chauffeurs d¡¯Uber. ¨¤ l¡¯inverse, les syndicats internationaux, tels que la F¨¦d¨¦ration internationale des travailleurs des transports (FITT) et la Conf¨¦d¨¦ration syndicale internationale (CSI), se sont fermement oppos¨¦s ¨¤ Uber, avec pour cons¨¦quence le retrait d¡¯ONU Femmes d¡¯un nouveau projet de partenariat international avec cette entreprise.</p><p>Face ¨¤ Uber, les r¨¦actions des municipalit¨¦s et des organismes de r¨¦glementation sont tr¨¨s partag¨¦es. Certains autorisent les compagnies ¨¤ exercer en attendant d¡¯¨¦laborer de nouveaux r¨¨glements, d¡¯autres infligent des amendes aux chauffeurs d¡¯Uber, tandis que certains pays ont carr¨¦ment interdit ¨¤ Uber d¡¯exercer sur leur territoire.</p><p>D¡¯autres encore soutiennent que les organismes de r¨¦glementation ne devraient pas rejeter l¡¯¨¦conomie de consommation collaborative, mais au contraire revoir la r¨¦glementation du transport par taxi pour am¨¦liorer la flexibilit¨¦, la concurrence et l¡¯innovation.</p><p>La soci¨¦t¨¦ Uber a elle-m¨ºme appel¨¦ ¨¤ une r¨¦glementation du secteur, car elle se situe actuellement dans un ? flou juridique ? qui risque porter pr¨¦judice ¨¤ ses activit¨¦s.</p><p>La plupart des cadres r¨¦glementaires actuels n¡¯ont pas ¨¦t¨¦ con?us pour le monde num¨¦rique et sont mal adapt¨¦s ¨¤ ce nouveau mod¨¨le ¨¦conomique. Cela ouvre ¨¦galement la porte aux &nbsp;pratiques de d¨¦r¨¦glementation et&nbsp;<br>d¡¯auto-r¨¦glementation qui ont permis ¨¤ certaines entreprises de devenir plus puissantes que les gouvernements, mettant en danger la sant¨¦ et la s¨¦curit¨¦ publiques ainsi que l¡¯environnement.</p><p>Au-del¨¤ de la question de la s¨¦curit¨¦ publique, il importe de d¨¦cider si ce type d¡¯emploi ouvre effectivement la voie ¨¤ de nouvelles possibilit¨¦s de travail plus souples, ou s¡¯il s¡¯agit simplement d¡¯un nouveau mod¨¨le d¡¯entreprise qui alimente la mont¨¦e du travail pr¨¦caire en profitant d¡¯une main-d¡¯?uvre vuln¨¦rable dans une ¨¦conomie morose.</p></div></div></div><div class="field field-name-field-issue field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"> <div class="field-label">Enjeu :&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/sant%C3%A9-et-s%C3%A9curit%C3%A9" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Sant¨¦ et s¨¦curit¨¦</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/emplois-et-%C3%A9conomie" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Emplois et ¨¦conomie</a></div> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/r%C3%A9mun%C3%A9ration-des-cadres-et-profits-des-entreprises" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">R¨¦mun¨¦ration des cadres et profits des entreprises</a></div> </div> </div> Tue, 19 May 2015 13:57:28 +0000 frances 580 at/0a1 La stagnation du march¨¦ de l¡¯emploi se poursuit. https://www.google.com//0a1/enjeux-et-recherche/la-stagnation-du-march%C3%A9-de-l%E2%80%99emploi-se-poursuit <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Les donn¨¦es sur l¡¯emploi d¡¯avril nous racontent une tout autre histoire au sujet de l¡¯¨¦conomie canadienne que celle pr¨¦sent¨¦e ¨¤ la population canadienne ¨¤ l¡¯occasion du d¨¦p?t du <span style="font-size: 13.0080003738403px; line-height: 20.0063037872314px;">budget f¨¦d¨¦ral&nbsp;</span>de 2015 par Joe Oliver au d¨¦but du mois dernier.</p><p>La stagnation du march¨¦ de l¡¯emploi se poursuit. Le mois dernier, le taux de ch?mage chez les jeunes a atteint 13,6 %, le taux de sous-emploi chez les jeunes travailleurs et travailleuses se chiffrant ¨¤ 29 %. En un an ¨¤ peine, le Canada a perdu 20 000 emplois ¨¤ temps plein dans le secteur de la fabrication et 25 000 emplois ¨¤ temps plein dans l¡¯industrie mini¨¨re, p¨¦troli¨¨re et gazi¨¨re. Dans le secteur du commerce de d¨¦tail, le Canada a perdu 63 000 emplois ¨¤ temps plein et 27 000 emplois ¨¤ temps partiel au cours de la m¨ºme p¨¦riode. Parall¨¨lement, plus de la moiti¨¦ de tous les emplois cr¨¦¨¦s au cours de la derni¨¨re ann¨¦e se situait dans le groupe des 55 ans et plus, un signal clair de la stagnation tant chez les jeunes travailleurs que chez leurs homologues d¡¯age moyen.</p><p>Au d¨¦but du mois de mai, le gouvernement f¨¦d¨¦ral a ¨¦quilibr¨¦ son budget en pigeant dans le Compte d¡¯assurance-emploi pour en retirer un ? exc¨¦dent ? de 2,7 milliards de dollars. Cette semaine, les Canadiens ont appris que des millions de dollars additionnels qui avaient ¨¦t¨¦ promis pour financer des programmes d¡¯emploi pour les jeunes n¡¯ont pas ¨¦t¨¦ d¨¦pens¨¦s l¡¯an dernier.</p><p>? Le gouvernement f¨¦d¨¦ral se sert de toute ¨¦vidence des fonds destin¨¦s ¨¤ soutenir l¡¯emploi pour acheter des votes ?, affirme Hassan Yussuff, pr¨¦sident du Congr¨¨s du travail du Canada.</p><p>? Ce n¡¯est rien de nouveau, mais jamais ¨¤ un moment pendant lequel il y avait un tel besoin imm¨¦diat d¡¯investissement r¨¦el dans la formation et la cr¨¦ation d¡¯emplois. Mais prendre de l¡¯argent des sans-emploi pour subventionner, entre autres, des comptes d¡¯¨¦pargne libre d¡¯imp?t pour ceux qui ont les moyens d¡¯¨¦pargner, de la publicit¨¦ gouvernementale et des ch¨¨ques de prestations pour enfants pour les familles n¡¯ayant pas de frais de service de garde? L¡¯heure est au changement ¨¤ Ottawa ?, d¨¦clare M. Yussuff.</p><p>&nbsp;</p></div></div></div><div class="field field-name-field-issue field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"> <div class="field-label">Enjeu :&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/emplois-et-%C3%A9conomie" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Emplois et ¨¦conomie</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/l%E2%80%99enqu%C3%AAte-sur-la-population" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">L¡¯Enqu¨ºte sur la population</a></div> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/politiques-sociales-et-%C3%A9conomiques" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Politiques sociales et ¨¦conomiques</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/assurance-emploi" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Assurance-emploi</a></div> </div> </div> Mon, 11 May 2015 15:36:51 +0000 frances 573 at/0a1 Nos solutions ¨¤ la crise de retraite https://www.google.com//0a1/enjeux-et-recherche/nos-solutions-%C3%A0-la-crise-de-retraite <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Le Canada se dirige vers une crise. Aujourd¡¯hui, les personnes ag¨¦es repr¨¦sentent environ 16 % de la population, mais d¡¯ici d¡¯une g¨¦n¨¦ration ce nombre atteindra pr¨¨s de 25 %. Entre aujourd¡¯hui et 2022, plus de 3 millions de travailleuses et de travailleurs prendront leur retraite, mais nombre d¡¯entre eux savent d¨¦j¨¤ qu¡¯ils n¡¯en auront pas les moyens.</p><p>Les salaires qui peinent ¨¤ suivre l¡¯augmentation du co?t de la vie et le niveau d¡¯endettement des m¨¦nages qui est sup¨¦rieur ¨¤ 160 % de leur revenu disponible font en sorte que les Canadiennes et les Canadiens ont de la difficult¨¦ ¨¤ ¨¦pargner suffisamment pour leur retraite. Les familles ¨¦conomisent ¨¤ un taux deux fois inf¨¦rieur qu¡¯il y a 25 ans. Les meilleures donn¨¦es disponibles indiquent que la moiti¨¦ des contribuables actuels ¨¤ revenu moyen n¨¦s entre 1945 et 1970 risquent une baisse d¡¯au moins 25 % de leur niveau de vie lorsqu¡¯ils prendront leur retraite.</p><p>L¡¯ampleur de la g¨¦n¨¦ration qui atteindra bient?t l¡¯age de la retraite, associ¨¦e au niveau d¡¯¨¦pargne insuffisant, aura des cons¨¦quences d¨¦sastreuses sur la sant¨¦ ¨¦conomique et la vitalit¨¦ des collectivit¨¦s et des ¨¦conomies locales du Canada. Or, le gouvernement f¨¦d¨¦ral a chang¨¦ les r¨¨gles et a fait en sorte qu¡¯il soit beaucoup plus difficile pour les personnes ¨¤ la retraite d¡¯obtenir des prestations comme la S¨¦curit¨¦ de la vieillesse (SV) et le Suppl¨¦ment de revenu garanti (SRG) en rehaussant l¡¯age d¡¯admissibilit¨¦ de 65 ¨¤ 67 ans.</p><p>La diminution du nombre d¡¯employeurs qui offrent un r¨¦gime de retraite ne fait qu¡¯aggraver la situation. Aujourd¡¯hui, moins de 40 % des travailleuses et travailleurs cotisent ¨¤ un r¨¦gime de retraite de l¡¯employeur. Dans le secteur priv¨¦, moins de 25 % des travailleuses et travailleurs en b¨¦n¨¦ficient. Pour les jeunes travailleurs (ag¨¦s de moins de 29 ans), ce taux est de seulement 13 %.</p><p>Les employeurs quant ¨¤ eux justifient l¡¯absence de r¨¦gime de retraite au travail principalement par le manque de souplesse, la complexit¨¦ et les complications associ¨¦es. C¡¯est particuli¨¨rement le cas pour les petites entreprises qui emploient seulement quelques d¡¯employ¨¦s.</p><p>Les retraites sont d¡¯une importance capitale pour le bien-¨ºtre des travailleuses, des travailleurs et de leurs familles, et pour la sant¨¦ ¨¦conomique et la vitalit¨¦ de nos villes et collectivit¨¦s. La plupart des travailleuses et des travailleurs qui b¨¦n¨¦ficient d¡¯une retraite peuvent remercier les syndicats. En plus d¡¯apporter la dignit¨¦ au travail et une r¨¦mun¨¦ration ¨¦quitable, les syndicats n¨¦gocient des retraites pour leurs travailleuses et travailleurs. Mais ce n¡¯est pas tout le monde qui b¨¦n¨¦ficie d¡¯une convention collective ou d¡¯un syndicat dans leur milieu de travail. Sans mesures claires et d¨¦cisives de la part du gouvernement, un grand nombre d¡¯employ¨¦s actuels (et personnes ag¨¦es de demain) pourraient vivre leurs derni¨¨res ann¨¦es dans la pauvret¨¦.</p><p>Nous pouvons mieux faire. En fait, il existe d¨¦j¨¤ une solution qui peut fonctionner, pour tout le monde.</p><p>Un ¨¦largissement du R¨¦gime de pensions du Canada (RPC) est, de loin, le moyen le plus simple et le plus rentable pour les travailleurs et les employeurs de contribuer ¨¤ assurer un revenu de retraite s?r et appropri¨¦. Les travailleuses et travailleurs canadiens (y compris les travailleurs autonomes) cotisent pratiquement d¨¦j¨¤ tous au RPC. Le R¨¦gime assure les travailleurs o¨´ qu¡¯ils travaillent au Canada, peu importe le nombre de fois qu¡¯ils changent d¡¯emploi. Il offre des prestations de retraite pr¨¦visibles et s?res, ¨¤ l¡¯abri de l¡¯inflation et vers¨¦es jusqu¡¯au d¨¦c¨¨s du participant. Et tout cela a un co?t extr¨ºmement faible.</p><p>Le mouvement syndical veut que des mesures concr¨¨tes soient prises afin d¡¯am¨¦liorer la s¨¦curit¨¦ des retraites des travailleuses et des travailleurs et ¨¦viter les cons¨¦quences catastrophiques engendr¨¦es par une crise des revenus de retraite.&nbsp;</p><p><strong>Le gouvernement doit :</strong></p><ul><li>s¡¯engager ¨¤ doubler les prestations du RPC&nbsp;</li><li>supprimer la hausse de l¡¯age d¡¯admissibilit¨¦ ¨¤ la SV et au SRG de 65 ¨¤ 67 ans</li><li>augmenter les prestations du SRG afin de lutter contre l¡¯augmentation du taux de pauvret¨¦ parmi les personnes ag¨¦es au Canada</li><li>am¨¦liorer l¡¯acc¨¨s ¨¤ la retraite pour les travailleuses et travailleurs canadiens et appuyer les r¨¦gimes de retraite de l¡¯employeur</li></ul></div></div></div><div class="field field-name-field-issue field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"> <div class="field-label">Enjeu :&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/politiques-sociales-et-%C3%A9conomiques" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Politiques sociales et ¨¦conomiques</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/s%C3%A9curit%C3%A9-des-retraites" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">S¨¦curit¨¦ des retraites</a></div> </div> </div> Wed, 29 Apr 2015 22:33:37 +0000 frances 533 at/0a1 Quelle est la meilleure fa?on d¡¯am¨¦liorer les soins de sant¨¦, par des compressions ou des investissements judicieux? https://www.google.com//0a1/enjeux-et-recherche/quelle-est-la-meilleure-fa%C3%A7on-d%E2%80%99am%C3%A9liorer-les-soins-de-sant%C3%A9-par-des <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><h2>R¨¦soudre la crise des soins de sant¨¦</h2><p>La population du Canada est vieillissante. En 2026, une personne sur cinq aura atteint l¡¯age de 65 ans, et d¡¯ici 10 ans il y aura une p¨¦nurie de 86 000 lits de soins de longue dur¨¦e.&nbsp;¨¦tant donn¨¦ que bon nombre d¡¯entre nous ont d¨¦j¨¤ de la difficult¨¦ ¨¤ trouver des soins de longue dur¨¦e de qualit¨¦ pour nos proches, il n¡¯est gu¨¨re surprenant que nous soyons inquiets des soins dont nous aurons besoin dans l¡¯avenir.</p><p style="text-align: center;"><img alt="4 million" title="4 million" class="media-element file-default" typeof="foaf:Image" src="/0a1/sites/default/files/media/4million.jpg" width="700" height="271" /></p><blockquote><p>Et ce ne sont pas seulement les personnes ag¨¦es qui attendent. Quatre millions de Canadiens et de Canadiennes n¡¯ont pas de m¨¦decin de famille.</p></blockquote><p>Tandis que la population attend des soins, le gouvernement f¨¦d¨¦ral rompt sa promesse d¡¯injecter les fonds n¨¦cessaires dans le syst¨¨me.</p><p>Tous les partis politiques ¨¦taient d¡¯avis que cet engagement ¨¦tait l¡¯unique moyen d¡¯assurer que les Canadiens et les Canadiennes obtiennent les soins dont ils ont besoin, malgr¨¦ le vieillissement rapide de la population et l¡¯augmentation de la demande et des co?ts.</p><p>Mais en 2013, le gouvernement a rompu cette promesse, en rattachant toute nouvelle augmentation ¨¤ la croissance ¨¦conomique. M¨ºme si l¡¯¨¦conomie du Canada surpasse les pr¨¦visions et s¡¯am¨¦liore, il est peu probable que les augmentations dans le financement de la sant¨¦ d¨¦passent 3 p. cent.</p><p>Ce qui signifie qu¡¯il y aura un manque ¨¤ gagner d¡¯environ 36 milliards de dollars dans les transferts en sant¨¦ d¡¯ici 2024.</p><h2>Cela n¡¯a aucun sens.</h2><h2 style="text-align: center;"><br><img alt="doctore fr" title="doctore fr" class="media-element file-default" typeof="foaf:Image" src="/0a1/sites/default/files/media/doctoresFr.jpg" width="994" height="395" /></h2><h2>Nous avons un meilleur plan.</h2><p>Un plan qui fera en sorte que les Canadiens et les Canadiennes obtiendront les soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Un plan qui permettra aussi de cr¨¦er de bons emplois.</p><p>Au lieu d¡¯effectuer des compressions, revenons au plan initial qui visait ¨¤ investir suffisamment dans le syst¨¨me pour recruter et former les professionnels de la sant¨¦ dont nous avons besoin et am¨¦liorer l¡¯acc¨¨s aux soins de longue dur¨¦e de qualit¨¦.</p><p>Investissons ¨¦galement dans un r¨¦gime universel d¡¯assurance-m¨¦dicaments. Aujourd¡¯hui, plus de 3 millions de Canadiens et de Canadiennes n¡¯ont pas les moyens d¡¯acheter les m¨¦dicaments dont ils ont besoin. Une ¨¦tude publi¨¦e dans le Journal de l¡¯Association m¨¦dicale canadienne d¨¦montrait qu¡¯un investissement annuel de seulement un milliard de dollars permettrait d¡¯¨¦conomiser 7,3 milliards de dollars chaque ann¨¦e, soit une r¨¦duction de 32 p. cent des d¨¦penses totales pour les m¨¦dicaments sur ordonnance.</p><p>Investir dans le syst¨¨me de soins de sant¨¦ du Canada b¨¦n¨¦ficiera ¨¤ tous les Canadiens et les Canadiennes. Il entra?nera la cr¨¦ation d¡¯emplois qualifi¨¦s de grande qualit¨¦ et aidera la population ¨¤ demeurer en sant¨¦ et au travail. Ce sont des avantages ¨¤ long terme pour notre ¨¦conomie qui peuvent seulement ¨ºtre r¨¦alis¨¦s grace ¨¤ des investissements.</p><p>Investir dans notre syst¨¨me de soins de sant¨¦, c¡¯est le meilleur choix pour tous les Canadiens et les Canadiennes.</p></div></div></div><div class="field field-name-field-issue field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"> <div class="field-label">Enjeu :&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/politiques-sociales-et-%C3%A9conomiques" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Politiques sociales et ¨¦conomiques</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/soins-de-sant%C3%A9" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Soins de sant¨¦</a></div> </div> </div> Sat, 25 Apr 2015 17:09:17 +0000 frances 510 at/0a1 Avez-vous hate ¨¤ la retraite ou ¨ºtes-vous inquiet de ne jamais pouvoir la prendre? https://www.google.com//0a1/enjeux-et-recherche/avez-vous-h%C3%A2te-%C3%A0-la-retraite-ou-%C3%AAtes-vous-inquiet-de-ne-jamais-pouvoir-la <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><h2>Vous pouvez opter pour une retraite plus s?re pour tous les travailleurs et travailleuses.</h2><h3>Des solutions pour un avenir meilleur</h3><p>Les Canadiens et les Canadiennes s¡¯inqui¨¨tent pour leur retraite, et le nombre de personnes ag¨¦es vivant dans la pauvret¨¦ est en hausse au Canada. ¨¤ l¡¯approche de l¡¯age de la retraite, de nombreux travailleurs craignent de ne pas avoir suffisamment ¨¦conomis¨¦. Pour certains, c¡¯est qu¡¯ils n¡¯ont pas obtenu les rendements promis pour leurs placements. Pour d¡¯autres, c¡¯est qu¡¯ils n¡¯ont tout simplement pas r¨¦ussi ¨¤ ¨¦conomiser eux-m¨ºmes suffisamment.</p><p>Apr¨¨s toute une vie au travail, personne ne devrait vivre dans la pauvret¨¦ ¨¤ la retraite.</p><p>Une modique augmentation des cotisations au R¨¦gime de pensions du Canada aujourd¡¯hui pourrait aider ¨¤ assurer un avenir meilleur. Pour le prix d¡¯un caf¨¦ et d¡¯un beigne par jour, le travailleur moyen pourrait doubler ses prestations du RPC au moment de la retraite.</p><h3>Alors, qu¡¯attendons-nous?</h3><p>Alors qu¡¯un nombre sans pr¨¦c¨¦dent de baby-boomers prendront leur retraite sous peu, le gouvernement f¨¦d¨¦ral a d¨¦cid¨¦ de ne pas s¡¯occuper de la crise imminente et d¡¯abandonner les Canadiens et les Canadiennes ¨¤ leur sort.</p><p style="text-align: center;"><span class="media-youtube-video file media-element file-default media-youtube-1 video-container"> <iframe class="media-youtube-player" width="640" height="390" title="La retraite vous inqui¨¨te?" src="https://www.youtube.com/embed/3IvkazmxaB0?wmode=opaque&controls=&rel=0&theme=light" frameborder="0" allowfullscreen>Video of La retraite vous inqui¨¨te?</iframe> </span> </p><h3>Il est maintenant temps d¡¯¨¦largir le RPC.</h3><p>¨¦largir le RPC est un choix simple et efficace pour tous les travailleurs et travailleuses.</p><p>Le RPC b¨¦n¨¦ficie ¨¤ tout le monde : il est transf¨¦rable d¡¯une province ¨¤ l¡¯autre et verse des prestations ¨¤ tout le monde, y compris les 11 millions de Canadiens et de Canadiennes qui n¡¯ont pas un r¨¦gime de retraite de l¡¯employeur.</p><p>Le RPC est efficace : ses prestations sont index¨¦es au co?t de la vie et payables jusqu¡¯au d¨¦c¨¨s du participant, pour un tr¨¨s faible co?t d¡¯administration. Et il ne co?tera rien de plus aux employeurs parce qu¡¯ils y cotisent d¨¦j¨¤.</p><p>Le RPC est s?r : puisqu¡¯il est financ¨¦ enti¨¨rement par les travailleurs, les travailleuses et leurs employeurs, vous avez l¡¯assurance que le RPC sera disponible au moment voulu. Puisqu¡¯il s¡¯agit d¡¯un r¨¦gime ¨¤ prestations d¨¦termin¨¦es, vous saurez le moment exact qui vous sera vers¨¦. Nul besoin de s¡¯inqui¨¦ter du rendement des march¨¦s boursiers, de la stabilit¨¦ de votre employeur ni d¡¯honoraires de placements.</p><p>¨¦largir le RPC constitue le meilleur choix pour aider les travailleurs et les travailleuses d¡¯aujourd¡¯hui ¨¤ prendre leur retraite dans la dignit¨¦ demain.</p></div></div></div><div class="field field-name-field-issue field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"> <div class="field-label">Enjeu :&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/politiques-sociales-et-%C3%A9conomiques" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Politiques sociales et ¨¦conomiques</a></div> <div class="field-item odd"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/s%C3%A9curit%C3%A9-des-retraites" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">S¨¦curit¨¦ des retraites</a></div> </div> </div> Sat, 25 Apr 2015 16:32:19 +0000 frances 506 at/0a1 Soumission par le CTC sur le projet de loi C-377, ?Loi modifiant la Loi de l¡¯imp?t sur le revenu? https://www.google.com//0a1/enjeux-et-recherche/soumission-par-le-ctc-sur-le-projet-de-loi-c-377-%C2%ABloi-modifiant-la-loi-de-l <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><h3>Introduction</h3><p>Le Congr¨¨s du travail du Canada (CTC) est la voix nationale de 3,3 millions de travailleurs et travailleuses du Canada. Le CTC r¨¦unit les syndicats nationaux et internationaux du Canada, les f¨¦d¨¦rations provinciales et territoriales du travail et 130 conseils du travail r¨¦gionaux dont les membres travaillent dans presque tous les secteurs de l¡¯¨¦conomie canadienne, exer?ant toutes les professions dans tous les coins du Canada.</p><p>Le CTC est d¡¯avis que le projet de loi C-377 entrave l¡¯exercice de la libert¨¦ d¡¯association de la population canadienne et va ¨¤ l¡¯encontre du paragraphe 2d) de la Charte canadienne des droits et libert¨¦s. Il empi¨¨te sur la comp¨¦tence des provinces en mati¨¨re de r¨¦glementation des relations du travail et des syndicats et il est ultra vires. Le projet de loi C-377 enfreint les lois f¨¦d¨¦rales et provinciales sur la protection de la vie priv¨¦e et il traite les syndicats de fa?on discriminatoire par rapport ¨¤ d¡¯autres organisations trait¨¦es de mani¨¨re semblable dans la Loi de l¡¯imp?t sur le revenu. En dernier lieu, il imposera d¡¯importants co?ts au gouvernement et aux organisations syndicales.</p><p>Comme l¡¯a dit le s¨¦nateur Hugh Segal, le projet de loi C-377 est ? une expression de m¨¦pris l¨¦gislatif pour les travailleurs et les travailleuses de nos syndicats ainsi que pour les syndicats eux- m¨ºmes et leur droit de s'organiser en vertu des lois f¨¦d¨¦rales et provinciales ?. &nbsp;Il n¡¯y a aucune raison valable d¡¯adopter le projet de loi C-377, et les arguments pr¨¦sent¨¦s pour le justifier sont, au mieux, faibles. En fait, il n¡¯y a qu¡¯une raison pour laquelle ce projet de loi a ¨¦t¨¦ d¨¦pos¨¦ : pointer les syndicats du doigt, s¡¯immiscer dans leurs affaires et les affaiblir. Le Congr¨¨s croit que le projet de loi C-377 est un projet de loi injustifi¨¦, anticonstitutionnel, v¨¦nal et ind¨¦fendable qui est fondamentalement vici¨¦ et qui doit ¨ºtre retir¨¦.</p><p><a href="/sites/default/files/media/billc377-briefsubmission-2015-04-20-fr.pdf" target="_blank">T¨¦l¨¦charger le document complet.</a></p></div></div></div><div class="field field-name-field-issue field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"> <div class="field-label">Enjeu :&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/0a1/enjeux-et-recherche/issues/politiques-sociales-et-%C3%A9conomiques" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">Politiques sociales et ¨¦conomiques</a></div> </div> </div> Sat, 25 Apr 2015 04:00:00 +0000 frances 524 at/0a1